වටපණු මර්දනය සඳහා වටපණුනාශක භාවිතයේදි සැලකිය යුතු කරුණු

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-08-15T05:52:33Z
dc.date.available 2016-08-15T05:52:33Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation තේ තතු, 6(2) en_US
dc.identifier.uri http://tri.nsf.ac.lk/handle/1/2277
dc.publisher ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය: තලවකැලේ en_US
dc.title වටපණු මර්දනය සඳහා වටපණුනාශක භාවිතයේදි සැලකිය යුතු කරුණු en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account