තේ තවාන් සඳහා යොදා ගන්නා පස් ධූමකරණය කිරීම

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-08-15T05:50:04Z
dc.date.available 2016-08-15T05:50:04Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation තේ තතු, 6(2) en_US
dc.identifier.uri http://tri.nsf.ac.lk/handle/1/2276
dc.publisher ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය: තලවකැලේ en_US
dc.title තේ තවාන් සඳහා යොදා ගන්නා පස් ධූමකරණය කිරීම en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account