"පළිබෝධ හානි වලක්වා ගැනීම" සාර්ථක පළිබෝධ පාලනයේ රහසයි

Show simple item record

dc.contributor.author සමන්සිරි, ඩී.
dc.date.accessioned 2016-08-15T04:50:29Z
dc.date.available 2016-08-15T04:50:29Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation තේ තතු, 10(2) en_US
dc.identifier.uri http://tri.nsf.ac.lk/handle/1/2268
dc.publisher ශ්‍රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය: තලවකැලේ en_US
dc.title "පළිබෝධ හානි වලක්වා ගැනීම" සාර්ථක පළිබෝධ පාලනයේ රහසයි en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


We Want your Feedback

Browse

My Account